• Kryefaqja
  • Ligj
  • Ligj nr. 163/2020, date 23.12.2020, Per disa shtesa ne ligjin nr. 8438 date 28.12.1998, Per tatimin mbi te ardhurat, te ndryshuar

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat