• Kryefaqja
  • Ligj
  • LIGJ NR. 105/2023, DATE 21.12.2023, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 92/2014, PER TATIMIN MBI VLEREN E SHTUAR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE, I NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat