• Kryefaqja
  • Vendim i Keshilit te Ministrave
  • VKM Nr. 720 date 16.09.2020, Per shtesa dhe ndryshime ne VKM Nr. 77 date 28.01.2015, Per kontributet e detyrueshme dhe perfitimet nga sistemi i S. Sh. S. K. Sh.

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat